Arhiv novic

7.10.2014: Zaradi premajhnega tevila prijav izobraevanja PIRI 14/15 ne bomo izvedli. S tem se PIRI tudi dokonno poslavlja in ga ne bo ve razpisanega ...

15.9.2014: Trenutno je al prijavljenih le 12 udeleencev. Za izvedbo bi morali imeti vsaj 15 prijavljenih. Odloili smo se, da bomo poskusili e dodatno informirati uitelje in ravnatelje, saj je po naem vedenju potreb e nekaj. Zato bomo zaetek izobraevanja prestavili na 17. 10. in prijave zbirali do 7. 10. Takrat (7. 10.) bomo prijavljenim poslali dokonno obvestilo glede tega, ali bo izobraevanje izvedeno.

28.8.2014: Letonje izobraevanje (e bo izvedeno) bo nepreklicno zadnje. Za izvedbe v naslednjih letih bi namre morali program ponovno akreditirati. Vendar v postopek zagotovo ne bomo li, saj oitno ni ve zanimanja/potreb po izvajanju.
Zato je letonja izvedba (e sploh bo) zagotovo zadnja

10.7.2014: Trenutno ni dovolj prijav za izvajanje programa. Zato podaljujemo rok za prijavo do 10. 9. oziroma do zasedbe mest. Prijavljeni bodo o tem, ali se program bo izvajal, obveeni po e-poti do 12. 9.

13.5.2014: Shematski urnik v obliki PDF

13.5.2014: Objavljen je predvideni urnik za PIRI 14/15.

13.5.2014: Tu je objavljen razpis za leto 2014/2015.

27. 9. 2013 e se elite naknadno vkljuiti v PIRI 13/14, se obrnite na Matija Lokarja (Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si).

8. 8. 2013 Novice glede PIRI 13/14 bodo od sedaj naprej objavljane le e na strani namenjeni temu letu.

8. 8. 2013 PIRI v .l. 2013/14 bo izveden (razen v primeru vije sile). Na voljo sta e dve (2) mesti, v primeru vejega zanimanja pa bomo Ministrstvo zaprosili za poveanje tevila vpisnih mest. e se torej nameravate izobraevanja PIRI udeleiti, je to vaa zadnja monost.

1. 7. 2013 Ker smo prejeli dovolj prijav, kae, da bomo PIRI v .l. 2013/14 lahko izvedli. akamo pa e na potrditev s strani Ministrstva. Na voljo je e 5 mest, zato razpis podaljujemo do zasedbe teh mest. Glede na tevilo prijavljenih pa smo se tudi odloili, da bo v primeru dejanske izvedbe, ta izvedba programa PIRI skoraj zagotovo zadnja. e ste torej za vpis mislili odloiti v prihodnjih letih, premislite ponovno.

13. 5. 2013 Objavljen je razpis za .l. 2013/14.

13. 5. 2012 Oglejte si mnenja prvih treh generacij, ki so obiskovale PIRI. Tu pa somnenja tistih, ki so obiskovali predhodno izobraevanje - DIRI.

22. 8. 2012. Trenutno je za vpis na voljo e 14 mest, s tem, da se mora prijaviti vsaj e 6 kandidatov, da bo izobraevanje lahko izvedeno.

2. 7. 2012 –Ker se je na razpis do 1. 7. prijavilo le 10 kandidatov, razpis podaljujemo do 25. avgusta, oziroma do zasedbe mest. V primeru nezadostnega tevila prijavljenih izobraevanje v . l. 2012/13 al ne bo izvedeno.

24. 5. 2012 –Objavljen je razpis za š.l. 2012/3.

24. 5. 2012 Oglejte si mnenja prve (in druge) generacije, ki obiskuje PIRI. Tu pa so mnenja tistih, ki so obiskovali DIRI.

7. 9. 2011 V petek, 30. 9. se ob 14h prine PIRI11/12.

5. 9. 2011 Vpis v PIRI je z dananjim dnem naeloma zakljuen, a so na voljo e tri (3) mesta. e bi se radi vkljuili v izobraevanje, kliite na 01 4766673 (Lokar).

25. 8. 2011 – e bi se radi udeleili izobraevanja v tem olskem letu, se imprej prijavite za PIRI 11/12! Trenutno je prostih e 6 mest. Prijave sprejemamo do zasedbe vseh mest. Za podrobnosti glede naina prijave glejte razpis.

22. 6. 2011 –Objavljen je razpis za š.l. 2011/12.

12. 5. 2011 Oglejte si mnenja prve (in druge) generacije, ki obiskuje PIRI. Tu pa so mnenja tistih, ki so obiskovali DIRI.

4. 4. 2011 – Zbiramo predprijave za izobraevanje ŠPIRI 2011/12. e bi se ga eleli udeleiti, lahko svoj interes prijavite po e-pošti(Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si). Predprijavljeni (predprijava vas ne zavezuje k dejanskemu vpisu) bodo imeli prednost v primeru prevelikega števila prijav.

8. 9. 2010   V petek, 17. 9. se priene izobraevanje PIRI 2010/11. Ee bi se ga e eleli udeleiti, pa se niste prijavili, se prej glede monosti udelebe pozanimajte pri Matija Lokarju po telefonu 01 4766673 ali po e-poti (Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si).

30. 8. 2010   e 3 vpisna mesta.

23. 8. 2010   e 5 vpisnih mest. Prijavite se takoj!

18. 8. 2010 Izvedba PIRI 2010/11 je zagotovljena. Na voljo je e 8 vpisnih mest. Prijavite se takoj!

24. 6. 2010 Oglejte si mnenja prve generacije, ki obiskuje PIRI. Tu pa so mnenja tistih, ki so obiskovali DIRI.

4. 6. 2010 M je v letonjem letu znialo soudelebo pri finansiranju programa s 75% na 50% (napoved je, da se bo v prihodnjih letih ta dele e znieval). Zato smo prisiljeni poveeati znesek plaeila, ki ga morajo poravnati udeleenci. Za PIRI 2010/11 tako ta znesek znaa 952. Zato je besedilo razpisa popravljeno. e vedno je nekaj prostih mest. Novo besedilo razpisa.

Glede na znesek obstaja (majhna) monost, da izobraevanje ne bo izvedeno. Namree v primeru da (ostane) manj kot 15 prijavljenih, M izobraevanja ne bo vee finasirala, v primeru med 15 in 24 prijavljenimi pa moramo dobiti za izvajanje soglasje. Torej, ee bo zaradi spremembe viine kotizacije prevee odjav (in premalo dodatnih prijav) in bo tevilo padlo pod 15, al izobraevanja letos ne bo.

17. 6. 2010 -  Razpis za PIRI 2010/11 je podaljan do zasedbe prostih mest - e 8 mest.

20. 5. 2010 - Objavljen je razpis za PIRI 2010/11.

12. 3. 2010 - Objavljen je predRazpis za PIRI 2010/11.

23. 10. 2009 - Novice v povezavi z izvedbo  PIRI0910 si oglejte na strani tega izobraevanja. Veeino novic pa prijavljeni dobijo neposredno preko spletne ueilnice PIRI0910.

 14. 10. 2009 PIRI 0910 je v polnem teku. Predavanja in vaje prvega predmeta, Osnove operacijskih sistemov, se zakljueujejo v petek, v soboto pa se priene nov predmet, Osnove programiranja.

4. 10. 2009 Teave z dostopom do spletnih ueilnic so (upamo) odpravljene!

3. 10. 2009 Teave z dostopom do spletnih ueilnic - probleme razreujemo!

25. 9. 2009 Razpis za .l. 2009/10  [31 prijav] (pdf) [razpis je uradno  zakljueen, a dve, tri prijave lahko e sprejemo]

25. 9. 2009 - Vsi prijavljeni na PIRI (bodisi s prijavo ali prepisom) ste dobili ustrezno obvestilo o potrebnih dokumentih. Raeunamo, da jih boste poslali po poti ali pa osebno dostavili najkasneje do zaeetka 2. 10. 2009 ob 14.15.

22. 9. 2009 - PIRI 0910 se prieenja 2. 10. 2009

22. 9. 2009 - Doslej na novo vpisani ste po e-poti dobili sporoeila o zaeetku in nadaljna navodila.

Pogosta vpraanja

 

Kontakti

Dodatne informacije: Matija.Lokar _PRI_ fmf.uni-lj.si, tel. (01) 47 66 673