O ŠPIRI-ju

Didaktika računalništva in informatike (5 ECTS)

Pri predmetu gre za didaktično usposabljanje slušateljev za pouk informatike in računalništva v osnovni in srednji šoli ter vodenje različnih oblik interesnih dejavnosti na tem področju. Teme so:

  • Predmet Informatika v srednji šoli in predmeti Računalništvo: Multimedija; Računalniška omrežja; Urejanje besedil v 9.letni OŠ
  • Zgodovina pouka računalništva na slovenskem. Izhodišča učnega načrta. Pregled učnega načrta. Izvedbena vprašanja: strojna oprema, programska oprema, učilnica; kako globoko, poudarki, preverjanje in ocenjevanje znanja. Projektni pristop.
  • Vloga informatike v osnovni in srednji šoli: Računalniška pismenost. Učni smotri.
  • Začetni pouk informatike: pristopi k pouku. Ocenjevanje. Temeljne ideje v informatiki in računalništvu: definiranje temeljnih idej. Postavljanje ciljev. Izdelava in primeri.
  • Projektni pouk: Pojem pedagoškega in informatičnega projekta. Izbor tem in organizacija projektnega dela. Ocenjevanje dosežkov.
  • Informatika na maturi.
  • Posebnosti informatike: hitri razvoj področja. Vloga informatike v družbi.
  • Razlike v motivaciji, predznanju in zmožnostih. Ergonomija.