O ŠPIRI-ju

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Slušateljem, ki so opravili program izpopolnjevanja z nazivom Dopolnilno izobraževanje iz računalništva in informatike, katerega ta program nadomešča, se na podlagi vloge priznajo opravljeni ustrezni predmeti, ki sestavljajo Osnovni oz. Izobraževalni modul. Slušatelju se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v Študijskem programu izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.

O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

  • primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se znanje priznava,
  • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se znanje priznava.
  • Določila, ki jih je v zvezi s priznavanjem znanja in spretnosti sprejel Senat UL na seji dne 29.05.2007 in so dostopni na tej spletni strani
  • V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se priznano znanje upošteva kot opravljena študijska obveznost in to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu.